Sunday, January 30, 2011

Ek Bar

Ek bar tu is teraf dekhlay,
Ek bar tu meri holay,
Merah pyar kaabi tu nah kolay,
Ek bar tu mujah bolay,
Kay tum hi say pyar mah karuh,
Kay har bar tum pay hi maruh,
Ek bar merah humraaz,
Jaalnah dey is dil ka chiraagh,
Kaabi nah tu ho heh juddah,
Ek bar millah dey oh mereh khuddah,
Bani heh tu mereh liyah,
Jiyah hu mah sirif tereh liyah,
Kaabi nah humko alaagh karay,
Akbar,
Millah dey tujah,
Kay ek bar nahi, har pal jiyoo,
Kay ek bar nahi,
Terah say pyar, zindaagi bar aur martay dam tak
ku nah karoo.

No comments: