Friday, March 11, 2011

Dhulan

Sajahu meh tumkho isterah aur usterah
Sajahu meh tumkho isterah aur usterah
Gungat garadhay uskho dekhu usterah
Yeh sona aur chandi tumkho banati hai nayah
Dekho yeh dhulan, har bar ati hai usterah