Friday, April 29, 2011

Tu hai meri dil ki dawaa

Tu hai meri dil ki daawa,
Tu hai meri dil ki daawa,
Jaab dil rotah hai, tu hoti hai is dil ki gawah,
Jassai tandi chahoi ki hawaa
Tu hai meri dilrubbah,
Jaab tu hai, koi nah ho parvah,
Tu hai meri dil ki dawaa,
Jab dil rotah hai, koi nah hotah hai
binah tereh sawaa,
Jaab tereh binah aur rah nah saku,
tu hoti hai is dil ki dawaa.

No comments: