Monday, April 25, 2011

Yankeh Hei

Wo wankeh heh to kankeh ho,
Kankeh wo, wo wankeh heh,
Wankeh wo, aur kankeh hum,
Wo kah keh ho, wo wankeh hei,
Wo bi hai aur hum bi hai,
Kah keh hai, yah nah bi ho
Wankeh bi, wo kah key hai,
Kah kah nahi, meh yankah hu.

-- dedicated to the war in Libya. 

No comments: