Sunday, April 3, 2011

Ratah Hu Kareeb Aur Dhoor

Ratai hai kareeb aur dhoor tum aur mai,
Ratai hai kareeb aur dhoor tum aur mai,
Jaab ratah hu dhoor, to ku nah kareeb hotai hai hum,
Jaab ratah hu dhoor, to ku nah kareeb hotai hai hum,
Jaab atah hu kareeb, to ku lagtah hai hum hai dhoor.

No comments: