Monday, April 11, 2011

Sher Kah Kwab

Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Yaad nahi rahi, wo hai din or rahto key kwab,
Nah idir nah udar, yeh hai dunya ke mizar,
Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Jaab hum pyar sei millah ho, wo teh shehro keh kwab.

No comments: