Friday, April 15, 2011

Is Kisam aur Us Kisam

Is kisam aur us kisam,
Yeh dunya meh hai har kisam,
Kuddah kasam keh koi kasar
Nah choru yeh hai meri kasam

Is kisam aur us kisam,
Kaabi pyar karu,
to har bar tum seh is kisam.

No comments: