Thursday, April 14, 2011

Dekhanah Seekayah

Pyar ayah,
Jab tu neh mujeh dekhanah seekayah.

No comments: