Monday, May 23, 2011

Pyar kah Nuskah

Koi iskah hai,
Koi kiskah hai,
Kyah yeh uskah hai,
Yeh joh kiskah hai,
Meh uskah hu,
Woh uskah hai,
Yeh nuskah hai,
Keh koi uskah ho,
Pir bi woh nah iskah hai.

No comments: