Wednesday, May 25, 2011

Doh Hiseh

Yeh hai mereh doh hiseh,
Yeh hai mereh doh hiseh,
Joh zindaagi ti aur zindaagi hai,
meri zindaagi keh yeh doh kisay
Pyar jo tah aur pyar joh hai,
Kah meh rah,
aur paas hu meh jiskeh,
Yeh hai mereh doh hiseh,
Kash, woh ek hotai,
doh hiseh dil keh
joh huwai hai iskeh.

No comments: