Tuesday, May 24, 2011

Hai Yah Nahi

Hai yah nahi,
Kah hai tho kahi,
Nah hai tho sahi,
Yah nah tho wahi,
Tum ho yah nahi,
Pir bi dil hai yahi
Koi hai nah kaami,
Kyah tum mill sakteh ho kaabi
Nah bi ho tho jah bi hoh sabi,
Tum kah bi ho,
Yah nah bi ho,
Thum jah bi ho,
Tho pyar bi hai wahi,
Jaabi bi thum ho yah nahi.

No comments: