Thursday, August 11, 2011

Rasteh Katkeh

Rasteh katkeh,
Jaab ho nah khatkeh,
Yeh darb keh jhatkeh,
Kaar mitti keh matkeh,
Raasteh katkeh,

Jaab dil bataktha,
Kuch bojh nah halkah,
Ku tum saath ho nah sakteh,
Jaab dekhah palatkeh
Chal, chal pir hatkeh,
Rasteh katkeh.

No comments: