Tuesday, August 16, 2011

Ameer aur Ghareeb

Ameer aur ghareeb,
Rah dhoor aur kareeb,
Ek khumar ek sharif
Kaar farayb yah farid,
Ameer aur ghareeb,
Ek ghulam, ek hanif,
Ho khilaaf yah khalif
Rah doh ek latif, 
Joh hai ameer aur ghareeb.


No comments: