Showing posts with label From our Poets Corner. Show all posts
Showing posts with label From our Poets Corner. Show all posts

Thursday, October 6, 2011

Koshish

Koshish,
Kuch hosh bi hai,
Sochtah hu,
key jaab kuch hassil karnah ho,
tho koshish karnah,
kaabi nah chor saktah hu. 


Translation.  Effort


Effort,
Are you even awake?
I wonder,
if anything is to be achieved,
I can never stop making an effort. 

Tuesday, August 16, 2011

Ameer aur Ghareeb

Ameer aur ghareeb,
Rah dhoor aur kareeb,
Ek khumar ek sharif
Kaar farayb yah farid,
Ameer aur ghareeb,
Ek ghulam, ek hanif,
Ho khilaaf yah khalif
Rah doh ek latif, 
Joh hai ameer aur ghareeb.