Sunday, November 21, 2010

Har Pal

Apna har pal mere liya acha socha
Apna har pal mere liya acha socha
May nay har pal apko naraz kiya
Jab dil nahita tho jeehan ki kyaa baat
Jab emaan say bi tokarah gayah and kohi nahi ta awaan
Tho ragahi sirif ek andaari raat.

No comments: