Friday, April 15, 2011

Is Kisam aur Us Kisam

Is kisam aur us kisam,
Yeh dunya meh hai har kisam,
Kuddah kasam keh koi kasar
Nah choru yeh hai meri kasam

Is kisam aur us kisam,
Kaabi pyar karu,
to har bar tum seh is kisam.

Monday, April 11, 2011

Sher Kah Kwab

Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Yaad nahi rahi, wo hai din or rahto key kwab,
Nah idir nah udar, yeh hai dunya ke mizar,
Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Jaab hum pyar sei millah ho, wo teh shehro keh kwab.

Saturday, April 9, 2011

Pagam

Likha hai mereh pyar ki nasheed is pagam mei,
Likha hai mereh pyar ki nasheed is pagam mei,
Hojahu shaheed tereh pyar ke liyah is pagam sei,
Hojahu shaheed tereh pyar ke liyah is pagam sei,
Likha hai mereh pyar ki nasheed is pagam mei,
Bakshish mangu to tereh pyar ke liyah is pagam pei.

Sunday, April 3, 2011

Ratah Hu Kareeb Aur Dhoor

Ratai hai kareeb aur dhoor tum aur mai,
Ratai hai kareeb aur dhoor tum aur mai,
Jaab ratah hu dhoor, to ku nah kareeb hotai hai hum,
Jaab ratah hu dhoor, to ku nah kareeb hotai hai hum,
Jaab atah hu kareeb, to ku lagtah hai hum hai dhoor.