Monday, April 11, 2011

Sher Kah Kwab

Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Yaad nahi rahi, wo hai din or rahto key kwab,
Nah idir nah udar, yeh hai dunya ke mizar,
Kaabi kwabo mei dekha ho tumeh ek bar,
Jaab hum pyar sei millah ho, wo teh shehro keh kwab.

Saturday, April 9, 2011

Pagam

Likha hai mereh pyar ki nasheed is pagam mei,
Likha hai mereh pyar ki nasheed is pagam mei,
Hojahu shaheed tereh pyar ke liyah is pagam sei,
Hojahu shaheed tereh pyar ke liyah is pagam sei,
Likha hai mereh pyar ki nasheed is pagam mei,
Bakshish mangu to tereh pyar ke liyah is pagam pei.

Sunday, April 3, 2011

Ratah Hu Kareeb Aur Dhoor

Ratai hai kareeb aur dhoor tum aur mai,
Ratai hai kareeb aur dhoor tum aur mai,
Jaab ratah hu dhoor, to ku nah kareeb hotai hai hum,
Jaab ratah hu dhoor, to ku nah kareeb hotai hai hum,
Jaab atah hu kareeb, to ku lagtah hai hum hai dhoor.

Friday, March 11, 2011

Dhulan

Sajahu meh tumkho isterah aur usterah
Sajahu meh tumkho isterah aur usterah
Gungat garadhay uskho dekhu usterah
Yeh sona aur chandi tumkho banati hai nayah
Dekho yeh dhulan, har bar ati hai usterah